Välkommen till Parkinson Skåne 

Parkinson Skåne är en patient-organisation för personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga och andra intresserade.

Vi är en av 24 länsföreningar inom ParkinsonFörbundet med nästan 1 200 medlemmar, den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för våra medlemmarna i de 9 lokalföreningarna, läs mer i vårt Kalendarium.

Enligt ParkinsonFörbundets stadgar ska Parkinson Skåne upplysa och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom, stödja aktiviteter som förbättrar livskvalitén för Parkinsonsjuka och deras anhöriga.

Vidare ska vi stödja och stimulera lokalföreningarnas utveckling och verksamhet, utöva intressepolitik i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i regionen, se till att gällande lagar rörande vård och omsorg tillförsäkras de Parkinsonsjuka och deras anhöriga och vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

Genom ParkinsonFonden stödjer vi forskning och utveckling rörande Parkinson sjukdom och samarbetar med andra handikapporganisationer att föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.

En viktigt samarbetspartner är Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss i vidareutvecklingen av föreningen. Samarbetet gäller även viss administration i samband med våra större arrangemang.


Projekt i Parkinson Skåne

Länsföreningen Parkinson Skåne har under ett par år varit samarbetspartner i projekt som erhållit bidrag från Allmänna Arvsfonden. I dessa utvecklingsprojekt medverkar deltagarna med sina erfarenheter, utvecklar och anpassar projekten över tid. Projekten riktar sig till personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga.

Golf Re:Action
Mera LIV
Tryggare Vardag
GåBoll
Parkinsonboxning
Dans för Parkinson

Läs mer ...


 


 


 


 

 

Ordföranden har ordet

Världsparkinsondagen
den 11 april 2022

MultiPark - från gener och celler till livskvalitet

Information om vad som påverkar arbetsförmågan när man drabbas av Parkinsons sjukdom. Information om vad som krävs för att upprätthålla en livstillfredsställelse trots sjukdomen. Information om vilka behandlingsmetoder vi kan förvänta oss i framtiden. Information om vad som orsakar Parkinsons sjukdom hos vissa personer men inte hos andra.

Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund

13.00-13.15 Introduktion  moderator Lisa Kirsebom
Presentation av Parkinson Skåne  ordförande Monica
  Vikingsson

13.15-13.45 Ångest och nedstämdhet vid Parkinsons sjukdom   Jonathan Timpka, läkare och doktor i neurologi
Under forskarutbildningen undersökte Jonathan bland annat vad som påverkar arbetsförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom, men också hur väl en persons egna upplevelser av rörelseförmågan stämmer överens med sjukvårdspersonalens bedömning. Denna föreläsning handlar istället om ångest- och nedstämdhetsbesvär vid Parkinsons sjukdom: i vilket skede av sjukdomen kan de förekomma och vad gör man åt dem?

13.45-14.15 Livstillfredsställelse för Parkinsonsjuka  Lina Rosengren, läkare och doktor i rehabiliteringsmedicin
Lina forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Hon har tagit fram ett betygsverktyg för att bedöma vad livstillfredsställelse är och vilka faktorer som påverkar. Dessa följdes av djupintervjuer och en metod för att analysera vikten av acceptans och anpassning för livstillfredsställelse.

14.15-14.30 Paus

14.30-15.15 Stamcellsforskning   Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap 
Malin är en etablerad forskare som leder sin forskargrupp inom stamcellsbiologi vid MultiPark.
Förra året beviljades hon ett prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet med 50 miljoner kronor över en 10 årsperiod. Hennes forskning går bland annat ut på att undersöka olika vägar till att ersätta de nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom. 

15.15-15.45 Fika

15.45-16.15 Biobank   Kajsa Brolin, doktorand i translationell neurogenetik
Vid MultiParks forskargrupp i translationell neurogenetik på BMC i Lund studerar Kajsa orsakerna till att vissa personer får Parkinsons sjukdom medan andra inte får det. Kajsa fokuserar framförallt på hur vissa gener är kopplade till sjukdomen. Hon studerar även om vissa miljöfaktorer kan utlösa sjukdomen.

16.15-16.45 Diskussion och frågor till föreläsarna.

16.45 Avslutning   Lisa Kirsebom och Monica Vikingsson

Välkomna!

Begränsat antal till 300 deltagare. Först till kvarn gäller!

Anmälan till christina.persson@sv.se 
senast fredag 8 april.

Monica Vikingsson

Ordförande


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen klicka här

Vill du komma i kontakt med lokalförening klicka här


Bra att veta!

Läs mer om

Nya regler för klagomål på vården

Florence påminner dig om medicinen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Remiss och egenremiss

Tandvårdskort

Sök rehabilitering utomlands!

Parkinsonregister

Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom


Yngre Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?
Läs mer på Yngre Parkingsons nationella sida

Lena och Inge lever med Parkinsons sjukdom #UniteForParkinsons

Se filmen om Lena och Inge som producerats av AbbVie Sverige Youtube


 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.

 Lyssna här!


 

Hemsidans senaste uppdatering: 2022-03-26

Webbredaktör Monica Vikingsson 
monica@parkinsonskane.se


 

Kalendarium   

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktuellt

Här kan du läsa den senaste information om våra aktiviteter, ny forskning och tips om artiklar och filmer.


OBS! Meddela medlemsservice din epost kerstin.phillips@telia.com om du vill ha digital information och nyhetsbrev från Parkinson Skåne.


Medlemstidning

Vår medlemstidning finns numera som webbtidning - Läs mer ...

Läs det senaste tryckta numret - aug 2020

Läs tidigare nummer

 


Referat från tidigare arrangemang och föredrag i regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter Läs mer


Du följer väl oss på facebook?

ParkinsonFörbundet

Parkinson Skåne

Parkinson Helsingborg med omnejd

Atypisk Parkinsonism

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson -  anhörig